تاثیر اخلاق...

روزی از دانشمندی ریاضیدان نظرش را درباره زن و مرد پرسیدند...

جواب داد:


اگر زن یا مرد دارای ( اخلاق) باشند

پس مساوی هستند با عدد یک =1


اگر دارای (زیبایی) هم باشند

پس یک صفر جلوی عدد یک میگذاریم =10


اگر (پول) هم داشته باشند

دوتا صفر جلوی عدد یک میگذاریم =100


اگر دارای (اصل و نصب) هم باشند

پس سه تا صفر  جلوی عدد یک میگذاریم =1000
 

ولی اگر زمانی عدد یک رفت (اخلاق)

چیزی به جز صفر باقی نمی ماند

و صفر هم به تنهایی  ، هیچ نیست ،

پس آن انسان هیچ ارزشی نخواهد داشت.

/ 2 نظر / 34 بازدید
قلتوقی

زنده باد ریاضیدان [گل][گل][گل][گل] و زنده باشید شما[گل][گل][گل][گل][گل][گل]