سه چیز

سه چیز را با احتیاط بردار : قدم ، قلم ، قسم !


سه چیز را پاک نگه دار : جسم ، لباس ،خیال !


از سه چیز کار بگیر : عقل ، همت ، صبر !


از سه چیز خود را دور نگهدار:  افسوس ، فریاد ، نفرین !


سه چیز را آلوده نکن : قلب ، زبان ، چشم !


اما سه چیز را هیچ گاه فراموش نکن : خدا ، مرگ و دوست …

/ 1 نظر / 9 بازدید
خاکدان

عالی بود