صندوق هارقبای بانک ها

صندوق های قرض الحسنه خانگی رقیب قدرتمند بانک ها!

 همزمان با فساد مالی 3000میلیاردی اخیر ،قفل گاوصندوق های بانک ها آنچنان برای ارایه  وام های خرد دربانک ها سفت ومحکم شده که مردم برای دریافت تسهیلاتی ساده ای همچون وام ازدواج  از بانک  ،بدلیل وجود هفت خوان های ایجاد شده برای وام های کوچک بانکی ، دچار مشکلات عدیده ای گردیده اند.


توجه به نیاز نیازمندان واعمال  اینچنین شرایطی ، موجب رشد روز افزون صندوق های خارج از شبکه بانکی کشور مستقر در کارخانجات وادارات ومنازل گردیده است البته این صندوق ها سابقه پیشینه ای در ایران داشته و نیاز اعضای خود را با شرایط سهل تروبدون موانع موجود در نظام بانکی تامین میکنند. طبق قراین وشواهدی اکثریت گردانندگان این صندوق ها ی خانگی  بانوان  بوده وسرمایه های این صندوق هااز 500هزارتومان الی ده میلیون تومان بوده ودر مواقع نادری مبالغ وام ماهانه 30میلیون  نیز  در میان آنها دیده میشود.

سازوکارهای تسهیلات دهی در این صندوق ها از الگوی خاصی تبعیت نمیکند وعموما بطریق قرعه کشی اول هر ماه  ویا بعضا قرعه کشی های سالیانه با حضور اعضا صندوق صورت گرفته ونوبت وام اعضا مشخص میگرددو فرد مسئول موظف میگردد ماهانه اقساط  اعضارا جمع کرده وتحویل  وام گیرنده نمایدواین فرآیند تا زمان دریافت وام توسط همه اعضا تداوم می یابد.دوره وام نیز بر اساس تعداد اعضا صندوق تعیین میگرددو از ده تا پنجاه ماه متغیر می باشد .البته تورم پولی در دوره های بالاتر وامگیران صندوقها  دیده میشود  اما بدلیل وجود  حس معنویت ورفع نیاز بستگان واشنایان که اغلب به اتفاق اعضا هستندنفرات آخر وام گیرنده احساس غبن نمیکنند.

فلذا  با توجه به وجود این چنین منابع سهل الوصول وازطرفی  عدم تسهیلات دهی ورفع نیازهای مالی خانوارهای ایرانی توسط بانکهای دولتی  میتوان گفت که مردم تمایل بیشتری نسبت به استفاده از این صندوق های خانگی داشته  وبه جرات میتوان گفت اکثر غریب به اتفاق خانوارهای ایرانی حداقل در یکی از این صندوق ها عضو بوده واحتیاجات مالی خود را ازاین  طریق مرتفع می سازند.

در نهایت امید میرود فراگیری این صندوق ها  در بازار رقابتی بانک ها ، آنها را منعطف تر کرده ودر نهایت شرایط کمی به نفع متقاضیان تسهیلات شود.

/ 0 نظر / 14 بازدید