درهای گشایش...

پادشاهی نجاری را محکوم به مرگ کرد

وقتی او باخبرشد آن شب نتوانست بخوابد.

همسرش گفت :ای نجار"مانند هرشب بخواب.پروردگارت یگانه است و درهای گشایش  بسیار"

کلام همسرش آرامشی بردلش ایجاد کردوچشمانش سنگین شد وخوابیدبیدارنشد

تاوقتی که صدای درتوسط سربازان را شنید.

چهره اش دگرگون شد و با ناامیدی، پشیمانی وافسوس به همسرش نگاه کردکه دریغاباورت کردم "بادست لرزان در را باز کرد ودستانش ر جلوبرد تا سربازان زنجیر کند دو سرباز باتعجب گفتند:پادشاه مرده و از تو میخواهیم تابوتی برایش بسازی .چهره نجاربرقی زدونگاهی ازروی عذرخواهی به همسرش انداخت همسرش لبخندی زد گفت ای نجار ."مانندهرشب آرام بخواب...زیرا پروردگار یکتا هست و درهای (گشایش )بسیارند "فکر زیادی بنده را خسته می کنددرحالی که خداوند تبارک وتعالی مالک وتدبیر کننده کارهاست کسی که به جایگاهش افتخار می کند ، فرعون را به یاد بیاورد..وکسی که به مالش افتخار می کند،قارون رایاد بیاورد.وکسی که به نسبش افتخار میکند ، ابا لهب را به یاد بیاورد.عزت وسربلندی فقط متعلق به خداوند سبحان است !اگر از راز( نهفته در)سرنوشت آگاهی داشتیم تمام بدبختیها و مصیبت ها برایمان آسان می شد

/ 7 نظر / 9 بازدید
ابراهیم

داستان بسیار جالب و پند آموزی بود[گل]

چاپار

منموندم چرا فکروخیال ها همش شبها سراغ ادم میاد مخصوصا موقع خواب. مگرخدانگفته وجعلنا الیل لباسا.ما شب را لباس آرامش قراردادیم ... ولی الان بالعکس شده شب که میرسه هرکس به نوعی غصه داره

تورک

سلام شادی مطالب چوخ گوزللری شادی این داستان واقعی است یا خیالی [نیشخند][خنده][گل][سوال]

تورک

شادی تیستی شادی چرا سرنمیزی زود زود سربزن

قلتوقی

سلام [گل]چوخ گوزل بیر مطلبیدی اللریز آغریماسین واقعا استفاده ایلمه لیدی [گل] به قول یکی از نویسندگان بزرگ: سرنوشت "غباری " است که شدیدترین طوفانها هم نمی توانند آن را ازجای خود حرکت دهند [گل]