# سخن_روز

یکرنگی!

  به روزهـا دل نبنـد! روزهـا بـه فصـل کـه بـرسنـد رنـگ عـوض می کننـد!! بـا شـب بمـان؛ شـب اگـرچه تـاریـک اسـت... لیکـن همیـشه یکـرنـگ اسـت!   ادامه مطلب
/ 12 نظر / 26 بازدید