اندکی تامل...

 

* *
*اینجا در دنیای من، گرگ ها هم افسردگی مفرط گرفته اند*
دیگر گوسفند نمی درند

*به نی چوپان دل می سپارند و گریه می کنند...*
* *

**
*اجازه ... ! اشک سه حرف ندارد ... ، اشک خیلی حرف دارد!!!*
**

* *


/ 0 نظر / 9 بازدید